Reklamácia a vrátenie tovaru

Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, ak chcete reklamovať tovar v zákonnej lehote. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom.

Mgr. Iveta Polívková

U Sokolovny 1691

Humpolec 396 01

Česká republika

info@klenotyamber.sk 

 

Všeobecné poučenie k uplatneniu reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobili alebo o ktorých ste pri kúpe vedeli. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24 mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Reklamácia je vybavená až vtedy, keď vás o tom budeme informovať. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, ak chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom.

Mgr. Iveta Polívková

U Sokolovny 1691

Humpolec 396 01

info@klenotyamber.sk 

 

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, keď vy alebo vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať eshopwww.klenotyamber.sk, so sídlom U Sokolovny 1691, 396 01 Humpolec, identifikačné číslo: 06176666, formou jednostranného právneho rokovania (napríklad emailom, listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.3 Ak ste požiadali, aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.